Sunday, 20 May 2007

What is SAT?

Sennacieca Asocio Tutmonda (the World Non-national Association) is a globally based organisation for progressive people.

SAT’s Aims

It’s aim is to help people from many different countries to understand each other, get informed and educated, improve their lives, and to communicate and cooperate with each other in the fight against oppression.

To enable such communication and cooperation, SAT uses the international language ESPERANTO.

SAT puts its members in direct contact with other progressive people from all around the world, it encourages the swapping of information, the comparison of ideas and enables the creation of a real functioning international solidarity.

SAT Activities

SAT holds its congress in a different part of the world each year.
It publishes the monthly magazine Sennaciulo and the annual literary magazine Sennacieca Revuo.

SAT also publishes books, pamphlets, brochures, leaflets, dictionaries.

Structure

SAT’s democratic and accountable structure, rather than being based on different member sections representing people within their specific national boundaries, is instead based on its individual members and their participation in the organisation - irrespective of which country they happen to live in. In this way it is a truly non-national organisation and structure.
Linked Local Associations

There exist a number of LEAs (Worker Esperanto Associations) linked to SAT. SATEB is the English speaking LEA which seeks to publicise Esperanto and recruit progressive Esperanto speakers to SAT.

SAT’s Many Tendencies

SAT is not party political, but reflects many diverse progressive tendencies. These tendencies are represented within SAT by a number of groupings or "fractions."SAT is an independent organisation but it collaboraKio estas SAT ?

Kio estas SAT?

SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda) estas la plej grava tutmonda organizaĵo de laboristaj esperantistoj. Ĝi estas asocio, kiu celas faciligi la translingvajn kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj, kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado.

SAT grupigas homojn ĝenerale kun maldekstraj opinioj, el ĉiuj ideologiaj tendencoj, kiuj trovas en komuna agado sian unuon. Krome, SAT estas, laŭ sia nomo, sennacieca, tio estas, tute ne gravas la nacio nek ŝtato al kiu ĝiaj anoj apartenas, kaj la asocio ne havas naciajn filiojn. Ĝi tamen kunlaboras je nacia nivelo kun la t.n. Laboristaj Esperanto-Asocioj (LEAoj), kiuj informas pri Esperanto kaj zorgas pri ĝia instruado sur diversaj lingvoteritorioj.

Unuvorte, SAT celas per konstanta uzado de Esperanto kaj ĝia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta ŝtupo de civilizo kaj kulturo.

SAT estas TUTMONDA asocio kun SENNACIECA strukturo. Tio signifas, ke homoj rekte aliĝas individue, kaj ne tra alia (nacia) organizo, kiel ekzemple landa asocio. En SAT tute ne estas priatentata la nacieco de la membroj.

Konkrete, SAT plenumas siajn celojn per : faciligo de rektaj ideinterŝanĝoj inter membroj pere de gazetoj, debatoj dum la jarkongreso, retaj dissendolistoj ktp... disponigo de kleriga materialo sub la formo de gazetaj artikoloj, libroj kaj broŝuroj, kaj ampleksa TTT-ejo

1. Eble por neniu en la mondo nia demokrata lingvo havas tian gravecon, kiel por la laboristoj, kaj mi esperas, ke pli aŭ malpli frue la laboristaro estos la plej forta apogo de nia afero. La laboristoj ne sole spertos la utilon de Esperanto, sed ili ankaŭ pli ol aliaj sentos la esencon kaj ideon de la esperantismo. L.-L. Zamenhof, iniciatinto de Esperanto
2. La spirita kontaktiĝo inter la diverslandaj proletoj fakte okazas nur pere de poliglotaj intelektuloj. Tial la agado de SAT, celanta kunigi, intimigi senpere la laborulojn tutmondajn, estas esence revolucia. Eŭgeno Lanti, fondinto de S.A.T.
3. SAT-anoj kutimiĝu al eksternacia sent-, pens-, kaj agadkapablo (devizo de SAT)tes with other progressive organisations that use Esperanto, and works with other Esperanto organisations. Because of its worldwide nature, the only language used in SAT is Esperanto. So in order to join, you’ll need to be relatively proficient in the language.

No comments: